Import PDF

Program KOMA (do niedawna jako jedyny spośród dostępnych obecnie na rynku) potrafi czytać nie tylko kosztorysy zapisane w plikach PDF w wyniku eksportu, ale również takie kosztorysy, które zostały zeskanowane z wydruku i zapisane w formacie PDF. Oczywiście skuteczność odczytu tych ostatnich jest zależna od jakości wydruku. Ale nawet jeżeli jakość jest niezbyt dobra, to i tak użytkownik KOMY nie musi wprowadzać ręcznie kilkudziesięciu pozycji, a tylko skorygować kilka z nich. Dodatkowo można importować przedmiar bezpośrednio z plików graficznych - wystarczy wskazać plik zawierający skan, lub w przypadku serii plików wystarczy wskazać jeden z nich, a program na podstawie nazwy wczyta wszystkie pasujące pliki.

Mechanizmy programu, które pozwalają na przetwarzanie plików PDF na format kosztorysu w programie KOMA img/3206.png są dostępne po wybraniu hasła Import PDF na zakładce Start lub z menu głównego programu. Po kliknięciu tej ikony pojawi się systemowe okno wyboru pliku, w którym musimy wskazać właściwy dokument i zatwierdzić decyzję.

Przed wywołaniem funkcji Import PDF dobrze jest najpierw obejrzeć dokument, który chcemy importować. Należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

 • program, za pomocą którego wydrukowano obmiar
 • układ stron, które zawierają obmiar, bo tylko te powinien analizować program
 • układ kolumn zeskanowanego wydruku, bo program może o to pytać, gdy nie da rady sam odczytać nagłówka

Po wywołaniu funkcji importu PDF i wybraniu pliku do analizy pojawi się okno Ustawienia importu PDF. Wybieramy w nim rodzaj programu, w którym został utworzony importowany kosztorys. Określamy też zakres analizowanych stron. Jeżeli stron do analizy jest bardzo dużo, to można pracę podzielić na etapy i na przykład podczas jednej sesji przeanalizować 20 pierwszych, a pozostałe podczas kolejnej i następnie połączyć oba kosztorysy.

U dołu okna możemy zaznaczyć pola:

 • Wymuś użycie OCR - hasło to pozwala na czytanie dokumentów, które zostały wprawdzie zapisane jako PDF, ale niektóre pola są w nich nieczytelne
 • Brak nagłówka na kolejnych stronach - zdarza się, że nagłówek formularza znajduje się tylko na pierwszej stronie, wówczas należy zaznaczyć tę opcję

W lewym, dolnym rogu okna programu pojawi się okno postępu, w którym jest podawana informacja o procentowym postępie pobierania.

Jeżeli program nie rozpozna nazw kolumn, to pojawi się okno Ustalenie kolumn, w którym po prawej stronie będą widoczne nagłówki wszystkich kolumn formularza, a po lewej pola wyboru z których należy wybrać tytuł wskazanej kolumny.

Gdy już program dokona wstępnej analizy, wyświetli widok formularza obmiaru wypełniony danymi, które zdołał rozszyfrować. Powyżej niego będzie widoczny fragment dokumentu z pliku PDF. Pozwala to na jednoczesną obserwację oryginału dokumentu i tego, co z niego zrozumiał program. Dzięki temu użytkownik ma możliwość dokonania korekty, gdy stwierdzi, że interpretacja dokonana przez program jest niedoskonała.

Jeżeli odczytywany jest przedmiar, który został zapisany jako PDF przez program do kosztorysowania, to zazwyczaj ręczna korekta nie jest potrzebna i wystarczy zatwierdzić przyciskiem Zatwierdź.

Inaczej wygląda sprawa, gdy czytamy dokument zeskanowany z wydruku. W takiej sytuacji będą występowały różnice między widocznym u góry skanem, a znajdującym się poniżej przedmiarem odczytanym przez program. W tym przypadku musimy dokładnie porównać to, co widać na zeskanowanym PDF-ie z tym, co znajduje się w przedmiarze odczytanym przez program. Gdy zauważymy jakieś różnice, to trzeba ręcznie dokonać korekty. Najczęściej będą to błędy w wyrażeniach obmiarowych. Na przykład zamiast ‘*’ (znaku mnożenia) będzie znak cudzysłowu. Możliwa jest też sytuacja, że wyrażenie jest formalnie poprawne, a pomimo to ikona błędu widnieje przy pozycji. Tak będzie w sytuacji, gdy źle została odczytana wartość z kolumny Poszczególne i nie zgadza się z wynikiem wyliczonym przez program. W takiej sytuacji należy udać, że się dokonuje zmiany w wyrażeniu np. dopisując cyfrę i kasując ją. Po zatwierdzeniu wiersza ikona błędu zniknie.

Na widoku PDF linie poziome i pionowe zaznaczone są kolorem niebieskim. Gdy jakaś linia nie została prawidłowo odczytana i nie jest widoczna, można ją poprawić (dorysować) wskazując kursorem początek i przeciągając kursor do końca przy wciśniętym lewym przycisku myszy.

Jeżeli linia została narysowana niepotrzebnie, można ją usunąć rysując na niej w poprzek czerwoną kreskę lewym przyciskiem myszy.

Po dokonaniu takiej korekty należy powtórzyć analizę dokumentu przyciskiem img/3218.png ( Aktualizuj ) lub przyciskając strzałkę obok tej ikony wybrać opcję Ustal kolumny i aktualizuj.

Znaczenie ikon po lewej stronie formularza PDF jest następujące:

 • 2/4 - numer aktualnie widocznej strony wydruku oraz ilość wszystkich stron (tu druga strona z czterech)

 • img/3216.png Zaznaczanie - wyłącza tryb pracy Naprawianie i pozwala na zaznaczenie fragmentu tekstu na formularzu w widoku PDF, co spowoduje skopiowanie go do schowka i umożliwi wstawienie w odpowiednie miejsce formularza stworzonego przez program. Wykorzystuje się to gdy program błędnie umiejscowił tekst w formularzu.

 • img/3217.png Naprawianie - wyłącza tryb pracy Zaznaczanie i przywraca tryb pracy, w którym można kasować lub dorysowywać linie.

 • img/3218.png Aktualizacja - pozwala zaktualizować obmiar wynikowy po korekcie formularza PDF. Należy pamiętać, żeby aktualizacji dokonywać zanim zacznie się dokonywać zmian w kosztorysie, gdyż aktualizacja taka anuluje wszystkie zmiany dokonane wcześniej. Po wywołaniu tej funkcji program zapyta, czy zapisać kosztorys.

  Klikając w strzałkę obok ikony rozwiniemy menu tego punktu:

  • Aktualizuj - dokona tylko aktualizacji
  • Ustal kolumny i aktualizuj - przed aktualizacją pozwoli ponownie określić znaczenie poszczególnych kolumn
 • img/3215.png Synchronizacja podglądu - włącza i wyłącza synchronizację widoku dokumentu PDF i utworzonego na jego podstawie kosztorysu. Gdy synchronizacja jest włączona, kliknięcie w wybraną pozycję utworzonego obmiaru przewija widok formularza PDF w taki sposób, że widoczna staje się na nim ta pozycja, na podstawie której utworzono tę, którą wskazuje kursor. Jeżeli jest to możliwe, taka pozycja będzie widoczna u góry okna.

 • img/3219.png Następna strona - przełącza widok PDF do następnej strony

 • img/3220.png Poprzednia strona - przełącza widok PDF do poprzedniej strony

 • img/3221.png Przybliż - powiększa obraz PDF

 • img/3222.png Oddal - zmniejsza obraz PDF

 • img/82.png Zatwierdź - zatwierdza analizę dokumentu PDF i zamyka okno jego podglądu. Od tej pory w pamięci znajduje się jedynie przedmiar w postaci struktury danych programu KOMA, a znika z niej dokument PDF.

  Jest to tylko przedmiar, a nie kosztorys, ponieważ nie ma w nim elementów RMS. Aby zrobić z niego kosztorys należy zaznaczyć wszystkie pozycje ikoną Zaznacz wszystkie znajdującą się na wstędze. Następnie ustawić kursor na wierszu opisu jednej z pozycji i z menu podręcznego wybrać hasło Przywróć dane pozycji. Wszystkie pozycje, których podstawy wyceny zostały prawidłowo rozpoznane przez program i znajdują się w bazie danych katalogowych programu zostaną wypełnione odpowiednimi danymi RMS.

Ważne

Nie można importować kolejnego dokumentu PDF przed zatwierdzeniem lub odrzuceniem poprzedniego importu.

Ważne

Przed rozpoczęciem analizy, a zwłaszcza zanim zaczniemy wprowadzać poprawki do przedmiaru utworzonego na podstawie dokumentu PDF, trzeba dokładnie obejrzeć linie tabeli i uzupełnić braki oraz skasować linie narysowane pomyłkowo.

Wszystkie linie na podglądzie dokumentu powinny być niebieskie. Odcinki czarne nie zostały rozpoznane i należy je uzupełnić.