Wstęp

Pojęcia niekoniecznie znane wszystkim kosztorysantom:

Ważne

Ilekroć w tej instrukcji zostanie użyte słowo Obmiar, należy pod tym rozumieć zarówno Obmiar, jak też i Przedmiar, robót. Programowi jest obojętne, czy dane pochodzą z projektu, czy z pomiarów obiektu. Wyboru odpowiedniego słowa można dokonać w opcjach, aby było widoczne na dokumentach.

Wiele obmiarów w pozycji

Większość kosztorysantów wie o tym doskonale, ale okazuje się, że nie wszyscy. Jest nawet gorzej. Nie wiedzą o tym nawet programy do kosztorysowania. Chodzi o to, że niektóre pozycje kosztorysowe w katalogach KNR wymagają podania dwóch obmiarów. Wiele takich pozycji zawiera KNR nr 4-02 Roboty remontowe instalacji sanitarnych. W pozycji 0101-01 katalog ten podaje nakłady na Wymianę odcinka rury żeliwnej ciśnieniowej kielichowej o śr. 50 mm z uszczelnieniem ołowiem - w wykopie. Każdy, kto ma pojęcie o tego typu robotach, wie, że nakłady w tej pozycji muszą być zależne od ilości miejsc, w których trzeba dokonać wymiany. Tak, ale nie wszystkie. Ilość rury zależna jest od łącznej długości wszystkich wymienianych odcinków, bo nie wszędzie będziemy wymieniali jednometrowe odcinki. Dlatego autorzy katalogu podali informację, że należy podać faktycznie potrzebną długość rury w metrach ze współczynnikiem 1,05. Czyli pozycja ma dwa obmiary: ilość miejsc wymiany w [msc.] i łączna długość wymienianych odcinków w [m].

Rozwiązania wariantowe

Niektóre pozycje zawierają nakłady podane w nawiasach. Oznacza to, że można dla danej roboty zastosować rozwiązanie wariantowe. Na przykład zastosować papę smołową, albo asfaltową i lepik asfaltowy albo smołowy (np. KNR 2-02 0501-01). W niektórych programach w takiej sytuacji użytkownik może wybrać jedno z czterech rozwiązań. W programie KOMA istnieje system rozwiązań wariantowych, który pozwala dowolnie określać zastosowaną technologię.

Rozwiązania wariantowe można też stosować dla pozycji, działów, a także linii obmiarowych. To jednak użytkownik musi zdefiniować samodzielnie.

Kosztorys jako katalog i katalog jako kosztorys

Jest to pojęcie nowatorskie i dotychczas nigdzie nie spotykane. Twórcy programu KOMA dostrzegli to, co umykało dotychczas autorom wszystkich innych programów do kosztorysowania. Chodzi o to, że każdy kosztorys może być źródłem danych katalogowych dla innych kosztorysów. Wprawdzie w niektórych programach istnieje system katalogów własnych, który umożliwia zapisywanie w takich katalogach wybranych pozycji z różnych kosztorysów i późniejsze ich wykorzystywanie jako źródło danych katalogowych. My jednak poszliśmy dalej i wprowadziliśmy całkowitą równoważność katalogów i kosztorysów. Każdy kosztorys może być źródłem danych katalogowych dla innego kosztorysu, które pobiera się tak, jak z normalnego katalogu. Każdy dział kosztorysu stanowi odpowiednik rozdziału w katalogu. Do wyboru pozycji z kosztorysów używa się dokładnie tych samych mechanizmów, które służą do wyboru pozycji z katalogów.

Jednocześnie każdy katalog można w całości wczytać do pamięci programu i traktować go jak zwyczajny kosztorys. Dzięki temu można w prosty sposób dokonywać w katalogach zmian wynikających z rozwoju technologii budowlanych. Usuwać i wstawiać całe rozdziały i tablice. Jednym ruchem zmieniać rodzaj nakładu RMS w całym katalogu lub modyfikować jego normy współczynnikiem.

Eksport danych do programu Excel metodą kopiuj-wklej

Większość dzisiejszych programów do kosztorysowania pozwala na przesyłanie wybranych danych z kosztorysu do arkusza kalkulacyjnego. Program KOMA, oprócz możliwości wykorzystania mechanizmów eksportu wybranych danych, pozwala na przekazywanie dowolnych danych prostą metodą kopiuj-wklej ( Ctrl C , Ctrl V ). Dzięki temu możliwy jest eksport danych ze wszystkich formularzy programu, a nie tylko tych, dla których taką możliwość przewidzieli autorzy. Do celów eksportu można też wykorzystać ikonę img/26.png Kopiuj.

Należy przy tym pamiętać, że jeżeli chcemy przekopiować więcej niż jeden element, to należy je przedtem wszystkie zaznaczyć wieloklikiem lub Ctrl A .

Obmiary w działach

Program KOMA umożliwia przeliczanie obmiarów w działach tymi samymi mechanizmami, które przeznaczone są do wyliczania obmiarów pozycji. Obmiar działu to nic innego jak znana wszystkim kosztorysantom Ilość jednostek elementarnych wykorzystywana w tabeli elementów scalonych. W większości programów ilość tę podaje się jako konkretną liczbę, a program KOMA umożliwia jej wyliczenie. Dział może nie mieć obmiaru. Może też mieć jeden, albo wiele obmiarów..

Historia cen

Program KOMA umożliwia także zapamiętywanie cen elementów RMS przed ich zmianą i ewentualne późniejsze przywracanie tych, które najbardziej nam odpowiadają.