Wycena kosztorysu

Okno Wycena kosztorysu posiada cztery zakładki.

Zakładka Opcje pozwala ustawić listę cenników, które będą przeglądane podczas wyceny (w oknie Wybór cenników po prawej stronie zakładki). Jeżeli chcemy, by dany cennik uczestniczył w wycenie kosztorysu, zaznaczamy pole wyboru po lewej stronie jego nazwy. Po lewej stronie ekranu, w oknie Kryteria dopasowania ceny określamy jaki poziom cen należy pobrać z bazy. Przy poziomach Minimalna i Maksymalna pojawia się pole wyboru Wybierz cenę średnią gdy brak żądanej. Jeżeli jest zaznaczone to przy braku ceny określonego poziomu w cenniku wejdzie do kosztorysu średnia. Gdy zaznaczone będzie pole wyboru Nie wstawiaj cen zerowych, w przypadku gdy w cenniku cena jest zerowa, w kosztorysie pozostanie ta, która w nim była. Zaznaczenie pola wyboru Zawijaj nazwy nakładów w wynikach wyszukiwania spowoduje zawijanie tych nazw elementów, które są za długie.

Poniżej okna Kryteria... znajduje się okno Filtruj elementy. Gdy zaznaczymy pole Filtruj grupy to z rozwijalnej listy możemy wybrać grupę, której elementy zostaną wycenione.

Zaznaczenie pola Wybierz elementy pozwoli przyciskiem Wybór elementów otworzyć okno Wybór RMSów składające się z trzech zakładek: Materiały, Sprzęt i Robocizna. W oknie tym można zaznaczyć te elementy, których ceny mają być zmienione. Przyciskiem Zaznacz/odznacz wszystkie można spowodować zaznaczenie wszystkich elementów danego typu (w sytuacji, gdy chcemy zmieniać ceny wielu), lub odznaczenie wszystkich po to, by móc ręcznie zaznaczyć kilka.

W związku z tym, że w oknie wyceny istnieje możliwość zdefiniowania wielu filtrów (filtrowanie po grupie, filtrowanie wybranego spisu elementów, itd.) na dole okna została dodana etykieta, która informuje użytkownika o aktywnych filtrach.

Po wyborze cenników i ustaleniu poziomu ceny, która ma być wybrana dla elementów wycenianego kosztorysu należy wybrać jeden z przycisków Wyceń tylko zerowe lub Wyceń kosztorys.

Obok zakładki Opcje widoczne są trzy zakładki Wycena... Na każdej z nich po lewej stronie widoczne jest pole z wykazem elementów (R, M lub S) występujących w kosztorysie. Jeżeli elementów danego typu jest dużo, to u góry pola można zdefiniować filtr, który zawęzi listę (znak % zastępuje dowolny fragment tekstu). Gdy chcemy ręcznie wybrać cenę dla jakiegoś elementu, to klikamy w niego myszką i następnie w polu po prawej stronie okna wybieramy element dwuklikiem w jedną z kolumn Cena min, Cena śr lub Cena maks (jeżeli wcześniej w opcjach wybrane zostały wszystkie trzy). Aby zawęzić obszar poszukiwań można w pole filtru wpisać fragment nazwy.

Można też rozwinąć belkę Kliknij aby zdefiniować kryterium wyszukiwania i zawęzić obszar poszukiwań dzięki uściśleniu kryteriów.

Musimy podjąć decyzję czy szukamy po nazwie, czy po indeksie, zaznaczając odpowiednie pole wyboru. Gdy szukamy po nazwie, możemy początek nazwy uzupełnić znakiem ‘*’, aby końcowe litery nie miały znaczenia. W ten sposób po wpisaniu tekstu “cegł*” program znajdzie zarówno słowo “cegła”, jak też “cegły”. Kolejność wpisywania części tekstu nazwy nie ma znaczenia. Gdy wpiszemy “iglaste bale” program znajdzie “Bale iglaste”.

Możemy także zaznaczyć oba pola wyboru, aby zawęzić kryteria wyszukiwania i dzięki temu uzyskać mniejszą ilość wyników.

W oknie wyceny znajdują się dwie kolumny z ceną. Są to: Nowa cena i Cena. Kolumna Cena pokazuje dotychczasową cenę elementu w kosztorysie. Kolumna Nowa cena pokazuje cenę po dokonaniu wyceny. Przed wyceną we wszystkich wierszach znajduje się tam słowo brak.

Ważne

Gdy którejś z kolumn nie widać na formularzu, należy kliknąć w gwiazdkę img/wyborkolumn.png w lewym górnym rogu formularza i zaznaczyć odpowiednią kolumnę w spisie, który się pokaże.

U dołu formularza, po lewej stronie widoczne są trzy ikony.

  • Pierwsza img/filtrgwiazdka.png pozwala zaznaczyć odznaczyć dla wszystkich elementów, że wraz z ceną będzie pobierana z cennika nazwa elementu.
  • Środkowa img/filtrwycenione.png włącza filtr, który pokazuje wszystkie elementy lub tylko te, które nie otrzymały nowej ceny.
  • Ostatnia img/filtrzerowe.png pozwala ograniczyć widok do tych elementów, które w aktualnym (nie wycenionym jeszcze) kosztorysie mają cenę zerową.

W przypadku ustawienia obu filtrów, widoczne będą tylko te elementy, które mają cenę zerową w kosztorysie, i którym nie została przypisana nowa cena podczas aktualnej sesji wyceniania.

Po zakończeniu wybierania cen elementów RMS możemy wstawić je do kosztorysu przyciskiem Zapisz albo zamknąć okno bez wyceny kosztorysu przyciskiem Zamknij.

Jeżeli podczas zapisywania cennika program stwierdzi, że element z cennika ma inną jednostkę niż wyceniany nim element kosztorysu, pojawi się okno Ustalenie przeliczników. Należy w nim określić ilu jednostkom cennikowym równa jest jednostka kosztorysowa, lub odwrotnie.

Ważne

Jeżeli chcemy skopiować nazwę lub indeks elementu, aby je później wkleić np. do wyszukiwarki internetowej, możemy kliknąć w odpowiednie pole i następnie skorzystać z kombinacji przycisków Ctrl+V.