Edytor cen

Okno to ma trzy zakładki:

  • Zakładka Cenniki - pozwala na przeglądanie i edycję cenników w bazie programu. Zawiera trzy okna. W lewym umieszczona jest lista cenników podłączonych do programu. Korzystając z menu podręcznego zakładki można cenniki usuwać i dodawać nowe. Usunięcie cennika jest nieodwracalne, dlatego nie należy korzystać z tej funkcji pochopnie. Dobrze jest też od czasu do czasu korzystać z funkcji Zapisz kopię ... na zakładce Zapisane opcje w opcjach programu. Dodanie cennika oznacza dodanie pustego cennika o nazwie Nowy Cennik. Nazwę tę (jak też nazwy wszystkich innych cenników) można zmienić klikając w nią i wpisując nową

    Po prawej stronie u góry okna znajduje się panel elementów RMS podzielony na trzy zakładki Materiały, Sprzęt i Robocizna. Każda z nich służy do edycji elementów danego typu. Korzystając z menu podręcznego można dodawać do cennika nowe elementy, kopiować istniejące (dla późniejszej edycji), łączyć elementy (gdy zaznaczono kilka jednocześnie), usuwać zaznaczone elementy z cennika, wszystkich cenników lub kartoteki. Usunięcie elementu z kartoteki jest równoznaczne z usunięciem go ze wszystkich cenników. Zawartość każdej zakładki można zawęzić korzystając z filtru umieszczonego pod nagłówkiem panelu.

    Poniżej panelu elementów znajduje się okno edycji ceny ostatnio wskazanego elementu. Można w nim zmieniać cenę, walutę, producenta, jednostkę oraz korzystając z menu podręcznego dodawać i usuwać ceny.

    Umieszczone u dołu panelu, po lewej jego stronie ikony img/innyminus.png i img/innyplus.png pozwalają usuwać i dodawać elementy cennika. Usuwany jest element aktualnie wskazywany, a element dodawany umieszczany jest na końcu.

  • Zakładka Kartoteki - pozwala na edytowanie kartoteki elementów RMS z wykorzystaniem menu podręcznego. Gdy wskażemy kursorem któryś z elementów kartoteki, to w oknie Spis cenników zawierających wskazany element kartoteki pokażą się nazwy cenników, w których jest on wyceniony. Prawy przycisk myszy pozwoli na usunięcie wskazanego elementu z wybranego cennika.

  • Zakładka Jednostki, waluty i producenci - posiada trzy okna, na których przy pomocy menu podręcznego oraz ikon img/innyminus.png i img/innyplus.png można dodawać, usuwać i edytować listy jednostek miary, walut i producentów.