Wybór katalogów

_images/wyborkatalogow.png

Okno wyboru katalogów służy do zaznaczenia tych spośród nich, które mają być brane pod uwagę podczas przywracania danych katalogowych pozycji.

U dołu okna znajduje się pole wyboru Wybierz pierwszą znalezioną. Zaznaczenie tego pola spowoduje, że po znalezieniu pierwszej pozycji o podstawie zgodnej z podstawą pozycji, której dane mają być przywrócone, program zaniecha dalszego przeszukiwania.

Poniżej jest kolejne pole wyboru: Zmień opis pozycji. Gdy nie będzie ono zaznaczone, opis pozycji nie zostanie przywrócony.

Jeżeli pole to nie zostanie zaznaczone, dane pozycji zostaną przywrócone tylko wtedy gdy program znajdzie w bazie jedną (i tylko jedną) pozycję, której podstawa jest identyczna z podstawą pozycji przywracanej lub gdy wszystkie znalezione pozycje mają takie same dane. Jeżeli w bazie występuje kilka pozycji z taką podstawą ale o różnych danych, to program nie przywróci danych ze względu na niejednoznaczność wyniku. Aby móc uniknąć takiej sytuacji, program KOMA pozwala na określenie zakresu wyszukiwania pozycji.

W oknie wyboru katalogów znajduje się spis wszystkich katalogów programu w postaci drzewa. Po prawej stronie każdego img/czerwonozielone.png katalogu oraz img/2.png folderu znajduje się pole wyboru. Zaznaczenie tego pola img/checkBoxTrue.png dla wybranego katalogu oznacza, że będzie on przeszukiwany podczas przywracania danych katalogowych.

Zaznaczenie pola img/checkBoxTrue.png wyboru dla folderu powoduje, że wszystkie jego podelementy (katalogi i foldery) również zostaną zaznaczone. Podobnie jest w przypadku odznaczenia takiego pola img/checkBoxFalse.png - zmiana zostanie uwzględniona we wszystkich podelementach. Dla folderów istnieje jeszcze trzeci stan img/checkBoxNull.png, który oznacza, że wśród jego podelementów są zarówno elementy zaznaczone jak też odznaczone. W związku z tym, aby zaznaczyć lub odznaczyć wszystkie elementy, wystarczy odpowiednio zaznaczyć lub odznaczyć pole wyboru przy folderze Wszystkie katalogi.

Zaznaczenie katalogów jest pamiętane przez program i nie musi być ponownie wykonywane przy każdym przywracaniu danych katalogowych pozycji. Przy kolejnych tego typu operacjach wystarczy okno zatwierdzić klawiszem Enter lub przyciskiem OK.

Może się okazać, że program błędnie wybrał wiersz nagłówka. W takiej sytuacji należy zmienić ten wiersz na sąsiedni od góry lub od dołu za pomocą strzałek u dołu okna.

Może się zdarzyć, że baza katalogowa jest pusta. Tak się dzieje, gdy po zainstalowaniu programu nie został jeszcze sporządzony żaden nowy kosztorys, a tylko były modyfikowane kosztorysy wczytywane z dysku. Wówczas w oknie Wybór katalogów pojawi się u góry informacja: Baza katalogów jest pusta. Przejdź do okna wyboru pozycji katalogowej, aby dodać katalogi do bazy. Należy anulować wybór katalogów, wywołać funkcję Wstaw katalogową, poczekać aż program zainstaluje katalogi, zamknąć okno wyboru pozycji i ponownie uruchomić funkcję sprawdzania.