Idź do

_images/idzdo.png

W oknie Idź do możemy określić, do którego miejsca w kosztorysie chcielibyśmy się dostać.

  • jeżeli wpiszemy jedną liczbę nie większą niż ilość pozycji w kosztorysie, to program przejdzie do pozycji o tym numerze
  • jeżeli wpiszemy kilka liczb rozdzielonych kropkami (lub przecinkami), to program przejdzie do odpowiedniego elementu drzewa kosztorysu, np. wpisanie ciągu liczb 3.2.3.1 spowoduje przejście do działu 3.2.3.1, jeżeli kosztorys posiada cztery poziomy działów, lub do pierwszej pozycji w dziale 3.2.3, lub do pierwszej podpozycji trzeciej pozycji działu 3.2.
  • jeżeli wpiszemy literę p i po niej liczbę, to to program przejdzie do pozycji o tym numerze
  • jeżeli wpiszemy literę p i po niej dwie liczby rozdzielone kropką, to pierwsza z liczb oznacza numer pozycji, a liczba po kropce numer jej podpozycji, np. p3.2 oznacza drugą podpozycję trzeciej pozycji kosztorysu. Liczb po literze p rozdzielonych kropkami może być więcej, jeżeli pozycja złożona zawiera więcej podpoziomów.
  • jeżeli wpiszemy literę d to liczba po literze będzie oznaczała numer działu. Jeżeli będzie to kilka liczb rozdzielonych kropkami, będą one oznaczały odpowiednie podelementy działu (poddziały lub pozycje i ew. podpozycje)
  • Jeżeli omówiony powyżej ciąg znaków poprzedzimy znakiem wykrzyknika, to opisane zasady dotyczą pozycji i działów nieaktywnych

Powyższa informacja pokaże się w dymku po najechaniu kursorem nad pole tekstowe.