Widok Kosztorys

Po wybraniu tej zakładki w oknie głównym wyświetlony zostanie formularz kosztorysu.

Niektóre elementy można edytować bezpośrednio na formularzu po dwukrotnym kliknięciu w nie. Są to: opis i podstawa działu oraz opis, podstawa i jednostka obmiaru głównego pozycji, a także ilość elementu RMS, którą można zmieniać w kolumnie Ilość.

Ważne

Zmiana ilości spowoduje automatyczną zmianę normy modyfikowanego elementu.

Wszystkie pozostałe elementy można edytować w panelach lub oknach edycyjnych.

Kolejność kolumn można zmieniać przeciągając myszką ich nagłówki.

_images/przenoszeniekolumn.png

Po kliknięciu w gwiazdkę img/wyborkolumn.png w lewym górnym rogu okna kosztorysu zobaczymy listę kolumn formularza kosztorysu. Po lewej stronie nagłówka każdej z nich znajduje się pole wyboru. Jeżeli nie będzie zaznaczone, to związana z nim kolumna nie będzie widoczna na formularzu.

_images/wyborkolumnspis.png

Pierwsza kolumna nazywa się Uwagi. Zaznaczenie jej spowoduje pojawienie się kolumny bez nagłówka, w której będą widoczne linie obrazujące drzewiastą strukturę kosztorysu. W kolumnie tej będą również widoczne ikony błędów, uwag i notatek (oczywiście, tylko przy pozycjach, których dotyczą). Ikony img/zwiniety.png i img/rozwiniety.png znajdujące się w węzłach drzewa kosztorysu przy nagłówkach działów i pozycji pozwalają na zwijanie i rozwijanie poszczególnych elementów, dzięki czemu można w prosty sposób zwiększyć przejrzystość struktury kosztorysu i ułatwić nawigację po jego elementach.

Przy niektórych pozycjach mogą być widoczne ikony specjalne:

 • img/3203.png Notatka - ikona ta oznacza, że w pozycji znajduje się tekst lub rysunek zawierający odnoszące się do niej uwagi lub wyjaśnienia
 • img/3202.png Uwaga - ikona ta oznacza, że pozycja może (ale nie musi) zawierać błędne dane
 • img/3201.png Błąd - ikona ta oznacza, że pozycja zawiera błędy

Gdy kursor znajdzie się na którejś z powyższych ikon, pojawi się dymek z tekstem wyjaśniającym jej sens.

_images/uwagi.png

Kolumna Uwagi jest widoczna tylko na ekranie. Nie będzie jej na wydruku.

Zmiany położenia elementów można dokonać poprzez przeciągnięcie ich myszką. Jeżeli na formularzu zaznaczymy dział, pozycję lub element RMS i przy wciśniętym lewym przycisku myszy będziemy go przeciągać w górę lub w dół, to kursor zmieni się na img/drag.png, a w miejscach, gdzie wstawienie przeciąganego elementu jest możliwe będzie się pojawiała czerwona pozioma linia. W przypadku przeciągania pozycji, jeżeli kursor przeciągania zatrzymamy dłużej nad inną pozycją, to zmieni się wygląd kursora na krzyż img/dragscalona.png i jeżeli teraz zwolnimy przycisk myszki, to pozycja zostanie wstawiona do wskazanej, jako jej podpozycja.

Ważne

W niektórych katalogach można znaleźć pozycje, gdzie występują elementy RMS, dla których normę zużycia określa projektant. W KOMIE takie normy są zapisane jako liczba i ‘*’ (znak mnożenia). Oczywiście jest to zapis nieprawidłowy, więc obok opisu takiej pozycji widnieje ikona błędu z komunikatem w dymku: W pozycji trzeba doprecyzować normy zakończone znakiem ‘*’. Należy za znakiem mnożenia dopisać liczbę uzgodnioną z projektantem.

Wstęga widoku Kosztorys

Grupa Pozycja

 • img/35.png Wstaw katalogową - otwiera okno wyboru danych z bazy katalogów. Okno to jest opisane w Wybór pozycji.

 • img/39.png, img/38.png, img/37.png - służą do wstawiania pozycji transportowych i czasu pracy rusztowań.

 • img/36.png ...niekatalogową - służy do wstawienia pustej pozycji szczegółowej, której dane trzeba będzie wypełnić korzystając z panelu lub okna edycji pozycji oraz menu formularza kosztorysu.

 • img/74.png ...na koniec - pozwala wstawić pozycję na koniec kosztorysu. Typ pozycji wybieramy z menu, które rozwinie się po kliknięciu w ikonę ...na koniec.

 • img/46.png Warianty - otwiera okno wariantów opisane w Warianty elementów RMS w pozycji

 • img/136.png Warianty pozycji - otwiera okno edycji wariantów działów i pozycji opisane w Warianty działów i pozycji

  Ważne

  Należy zwrócić uwagę, aby w przedmiarze nie było wzajemnych odwołań #p pomiędzy pozycjami przypisanymi do różnych wariantów. Odwołanie do elementu, który jest przypisany do wariantu nieaktywnego zostanie potraktowane tak, jak odwołanie do elementu nieistniejącego, czyli program uzna to za błąd.

 • img/55.png Uprość - pozwala zmienić typ zaznaczonej pozycji na uproszczoną. Oznacza to, że z widoku pozycji znikną elementy RMS, a jej wartość będzie iloczynem obmiaru i ceny jednostkowej. Cena jednostkowa może być wyliczana z wartości elementów RMS, gdyż uproszczenie pozycji nie usuwa ich fizycznie. Może też być wpisana bezpośrednio w okno Cena jedn. panelu pozycji, jeżeli nie zostało zaznaczone pole wyboru Wyliczana. Jeżeli pozycja została wstawiona jako niekatalogowa i nie wstawiono do niej RMS-ów lub zostały z niej usunięte wszystkie elementy RMS, to mimo wszystko jest traktowana przez program jako pozycja szczegółowa i aby móc wpisać cenę jednostkową trzeba najpierw wykonać operację Uprość i odhaczyć pole Wyliczana.

  Po wydaniu polecenia Uprość pokaże się okno Edycja pozycji, a w nim cztery możliwości:

  • Zachowaj elementy RMS i wyliczaj z nich wartość - w pozycji nie będą widoczne elementy RMS, ale pozostaną one w niej fizycznie. Ponieważ wartość pozycji będzie wyliczana z wartości RMS-ów, a nie z ceny jednostkowej, nie będzie ona przez program traktowana tak, jak prawdziwa pozycja uproszczona. Sumy wartości R, M i S będą widoczne w odpowiednich kolumnach. Tak utworzonej pozycji uproszczonej można w dowolnym momencie przywrócić szczegółowość.
  • Wartość pozycji wyliczaj z ceny jednostkowej, ale pozostaw elementy pozycji - elementy RMS pozostaną w pozycji, ale jej wartość będzie wyliczana jako iloczyn ceny jednostkowej wyliczonej w momencie uproszczenia i obmiaru. Tak utworzonej pozycji uproszczonej można w dowolnym momencie przywrócić szczegółowość. Kolumny R, M i S będą puste.
  • Usuń elementy RMS - z pozycji zostaną usunięte elementy RMS. Po zapisaniu, zamknięciu kosztorysu i ponownym wczytaniu, przywrócenie szczegółowości tej pozycji będzie niemożliwe.
  • Anuluj - anuluje wykonanie operacji uproszczenia.

Ważne

Jeżeli aktualnie zaznaczoną pozycją będzie pozycja uproszczona to Przycisk img/55.png Uprość zamieni się na img/56.png Przywróć szczegółowość.

Grupa Dział

Kliknięcie w ikonę Wstaw dział rozwija menu podręczne grupy, które pozwala wybrać, czy wstawiamy dział równorzędny z poziomem aktywnego, czy też jego poddział oraz czy wstawiamy go przed czy za zaznaczonym elementem.

Grupa Elementy pozycji

Ikony img/40.png Wstaw R, img/41.png Wstaw M i img/42.png Wstaw S powodują wstawienie do aktywnej pozycji elementu danego typu.

Ważne

Jeżeli w opcjach kosztorysu ustawiono sposób rozliczania robocizny na RAZEM, to ikona img/40.png Wstaw R jest aktywna tylko dla pozycji, w których nie ma robocizny.

Ikona img/50.png Pokaż nieaktywne pozwala włączyć na formularzu kosztorysu widoczność elementów przyporządkowanych do nieaktywnych wariantów. Jeżeli wiersze tych elementów są widoczne, to są przekreślone.

Grupa robocza

 • img/105.png Zaznacz wszystkie pozycje - spowoduje zaznaczenie wszystkich pozycji w kosztorysie.

  img/24.png Zwiń - pozwala na “zwinięcie” zaznaczonych działów i / lub pozycji. Zostaną one na formularzu kosztorysu i przedmiaru zastąpione pojedynczym wierszem. Ten sam efekt osiągamy klikając w ikonę img/rozwiniety.png w kolumnie Uwagi formularza.

 • img/23.png Rozwiń - pozwala na “rozwinięcie” zaznaczonych działów i / lub pozycji. Pojedyncze wiersze zostaną na formularzu kosztorysu i przedmiaru zastąpione pełnym formularzem pozycji lub działu. Ten sam efekt osiągamy klikając w ikonę img/zwiniety.png w kolumnie Uwagi formularza.

 • img/132.png Przedmiar - powoduje pojawienie się u dołu ekranu formularza przedmiaru, co pozwala na równoczesną pracę na obu formularzach.

 • img/25.png Usuń - usuwa z kosztorysu zaznaczone elementy. Przywrócić je można tylko poprzez cofnięcie operacji.

 • Zrób przedmiar - wywołuje menu złożone z dwóch haseł:

  • img/zrobprzedmiar3.png Zrób przedmiar - po wybraniu tego hasła pojawi się pytanie “Czy zmienić tytuł wydruku na “PRZEDMIAR” i usunąć nakłady, ceny”. Potwierdzenie tego pytania spowoduje zmianę tytułu wydruku. Nakłady i ceny zostaną z kosztorysu usunięte bez względu na odpowiedź.
  • img/kosztorysnakladczy2.png Zrób kosztorys nakładczy - opracowywany kosztorys zostanie zamieniony na kosztorys nakładczy, czyli zostaną z niego usunięte wszystkie ceny elementów R, M i S.

Grupa Schowek

 • img/26.png Kopiuj - wstawia do schowka kopie elementów zaznaczonych na formularzu
 • img/28.png Wytnij - usuwa z kosztorysu i wstawia do schowka zaznaczone elementy
 • img/27.png Wklej - wstawia we wskazanym miejscu elementy ze schowka

Grupa Filtr

Przyciski img/3201.png Błędy, img/3202.png Ostrzeżenia i img/3203.png Notatki pozwalają na ograniczenie formularza do pozycji z odpowiednią flagą. Są to przyciski dwustanowe. Wciśnięcie dwóch lub trzech przycisków powoduje, że widoczne będą pozycje z różnymi flagami.

Grupa Ceny

 • img/29.png Import cen - pozwala utworzyć nowy cennik lub zaktualizować istniejący. Przeczytaj w Import cen.
 • img/31.png Edytor cen - wywołuje okno, które pozwala na modyfikację danych zawartych w cennikach. Przeczytaj w Edytor cen.
 • img/30.png Wycena - wywołuje okno wyceny kosztorysu. Przeczytaj w Wycena kosztorysu.

Grupa Opcje

 • img/10.png Opcje - wywołuje okno opcji. Przeczytaj więcej w Opcje.

Grupa Wydruk

Po kliknięciu w ikonę img/8.png Wydruk rozwinie się menu z trzema hasłami:

 • img/3223.png Szybki wydruk kosztorysu (cały formularz) - umożliwia szybki wydruk aktualnie widocznego formularza w całości. Po wybraniu tego hasła pojawi się okno podglądu wydruku, z którego można uruchomić wydruk przyciskiem Drukuj.
 • img/3224.png Szybki wydruk kosztorysu (tylko zaznaczone) - umożliwia wydruk wybranych elementów aktywnego formularza. Po wybraniu tego hasła pojawi się okno podglądu wydruku, z którego można uruchomić wydruk przyciskiem Drukuj.
 • img/8.png Drukuj... - wywołuje okno pełnego wydruku. Przeczytaj więcej w Wydruki.