Wstęga widoku Zestawienia

W zależności od wyboru dokonanego w tej grupie, różny będzie układ pozostałych grup zakładki.

Grupa Rodzaj zestawienia

Widok Podsumowanie

Widok podsumowania pokazuje sumaryczne wartości elementów R, M i S w kosztorysie.

Dodatkowo w podsumowaniu kosztorysu może być uwzględniona wartość materiałów inwestora. Gdy w opcjach kosztorysu jest ustawiona opcja Materiały inwestora odliczane, to po wierszu podsumowania kosztów bezpośrednich kosztorysu pojawi się wiersz zawierający wartość materiałów inwestora, a po nim wiersz podsumowania z wartościami pomniejszonymi o ich wartość i wszelkie narzuty będą liczone tylko od tych wartości.

Ważne

W programie KOMA istnieje również pojęcie sprzętu inwestora i robocizny inwestora. Są to pojęcia identyczne jak materiały inwestora, tylko rozliczane w innych kolumnach.

Ważne

Jeżeli w którymkolwiek z działów kosztorysu zostały zdefiniowane narzuty, to nie ma możliwości automatycznego odliczania wartości materiałów inwestora (zablokowana zostaje opcja Materiały inwestora na wartości nie odliczane). Jeżeli z jakichkolwiek powodów użytkownik KOMY chciałby w tej sytuacji je odjąć, to musi zdefiniować narzut kwotowy równy ich wartości ale ze znakiem minus.

Gdy dla któregokolwiek z poddziałów w dziale, czy działów w kosztorysie zostały zdefiniowane narzuty, to za wierszem podsumowania kosztów bezpośrednich działu (kosztorysu) pojawią się wiersze z wartościami podsumowania działów i narzuty procentowe, dla których ustawiono liczony od wszystkich będą liczone od wartości uwzględniających narzuty w poddziałach.

Jeżeli w danym dziale występują pozycje uproszczone, których wartość nie jest wyliczana (nieaktywne pole Wyliczana w wierszu Cena jedn.) , a jedynie wynika z ceny jednostkowej, to ich wartość jest dodawana do wartości działu (kosztorysu) po wierszach narzutów.

Hasła z menu podręcznego widoku pozwalają na dodawanie i usuwanie narzutów.To samo umożliwiają ikony grupy Podsumowanie. Po wybraniu hasła Dodaj narzut... prawy panel boczny zostanie przełączony na zakładkę Narzut, gdzie można zdefiniować nazwę narzutu, jego skrót i sposób liczenia.

Jeżeli pole Procentowo będzie odznaczone, to wartość narzutu należy podać kwotowo w walucie wybranej w polu obok pola Wartość spośród walut wcześniej zdefiniowanych w opcjach kosztorysu. W polach Dodaj do... należy zaznaczyć do jakiego typu elementów zostanie dodana wpisana kwota.

Gdy pole Procentowo będzie zaznaczone, to dla R, M i S można wybrać jedną z trzech możliwości:

 • nie dotyczy - narzut nie będzie dodany
 • od bezpośrednich - wartość narzutu będzie liczona od sumy wartości bez narzutów
 • od wszystkich - wartość narzutów będzie liczona od sumy wartości elementów danego typu powiększonej o wartość wszystkich poprzednich narzutów

Gdy narzut jest liczony od wartości nakładów bezpośrednich, to można dla niego określić grupę elementów, których dotyczy.

Narzutem wyróżnionym jest podatek VAT. Musi on być ostatnim narzutem kosztorysu. Nie może występować w działach niższego poziomu. Jeżeli został określony, to po nim nie można już wstawić żadnego narzutu. Aby narzut określić jako VAT należy na zakładce Narzut w pole Nazwa lub Skrót wpisać VAT albo zaznaczyć pole VAT.

Widok Zestawienie R, Zestawienie M, Zestawienie S

Element znajdujący się we wskazanym wierszu zestawienia można edytować w prawym panelu bocznym na zakładce RMS w zst. (w oknie, które wyskoczy po dwukliku, gdy nie jest ustawiona opcja programu Edycja w panelach edycyjnych) lub bezpośrednio na formularzu zmieniać indeks, opis i jednostkę oraz cenę. Jednostkę można wpisać wprost lub wybrać z menu, które się pojawi przy próbie edycji. Zmiana jednostki wywoła okno opisane w Panel RMS Cenę można edytować na formularzu tylko wówczas, gdy jest ona określona w walucie głównej kosztorysu. W przeciwnym wypadku trzeba ją edytować w panelu bocznym.

Dodatkowe funkcje na wstędze widoku Zestawienia dla Zestawień R,M,S

 • Pokaż nieaktywne - gdy przycisk jest włączony to w zestawieniu będą widoczne wszystkie elementy R, M i S. Wiersze elementów nieaktywnych będą pisane kursywą.

 • Zeruj ceny - rozwija menu, z którego można wybrać jedną z możliwości:

  • Zeruj ceny elementów R,M,S - spowoduje wyzerowanie cen wszystkich elementów R, M i S w całym kosztorysie.
  • Zeruj ceny elementów M - (lub R, lub S w zależności od rodzaju zestawienia) spowoduje wyzerowanie cen elementów danego typu.
  • Zeruj ceny elementów zaznaczonych - spowoduje wyzerowanie cen tych elementów, które zostały w zestawieniu zaznaczone przy użyciu klawiszy Ctrl lub Shift.
 • Dopasuj wartość kosztorysu - pozwala dopasować wartość kosztorysu do pożądanej kwoty.

  Przycisk ten wywołuje okno Dopasowanie cen (Dopasuj wartość kosztorysu).

 • Modyfikuj ceny współczynnikiem - pozwala na zmianę cen poprzez pomnożenie ich przez współczynnik, który wpiszemy w okno edycyjne (Modyfikuj ceny współczynnikiem).

 • Zapisz ceny w historii - dopisze aktualne ceny elementów RMS do historii zmian cen w kosztorysie. ( Zapisz ceny w historii )

 • Wyświetl historię cen - wywoła okno, w którym będzie widoczna historia zmian cen, która została zapisana przyciskiem Zapisz ceny w historii. (Wyświetl historię cen )

Widok Zestawienie pozycji

Jest ono bardzo przydatne do szybkiej nawigacji po kosztorysie oraz edycji podstawy wyceny, opisu i obmiaru.

Przy próbie zmiany wartości obmiaru, który jest złożony z linii, program poinformuje o tym i zapyta, czy usunąć linie i zastąpić je podaną liczbą. Jeżeli nie chcemy usuwać istniejących linii obmiarowych, możemy ikoną img/12.png Obmiar częściowy wywołać w dolnej części ekranu okno obmiaru dla wybranej pozycji i dokonać odpowiedniej zmiany w liniach.

Aby dokonać innych zmian w pozycji należy za pomocą ikony img/11.png Kosztorys częściowy wywołać fragment widoku kosztorysu.

Zestawienie pozycji może być niekompletne, jeżeli wcześniej z poziomu zestawienia RMS wywołana została funkcja Pozycje zawierające. W takiej sytuacji do wstęgi dodawana jest ikona img/52.png Zawierające element zestawienia. Gdy jest ona aktywna, zestawienie pozycji pokazuje tylko te, które zawierają wybrany element. Wyłączenie tej ikony spowoduje pojawienie się wszystkich pozycji w zestawieniu.

Widok Zestawienie działów

Poniżej zestawienia można włączyć widok podsumowania (opisany w Widok Podsumowanie)aktualnie wskazywanego działu, albo wyliczenia obmiaru dla działu. Obmiar działu (który może być, a może też go nie być) to nic innego niż wykorzystywana w Tabeli elementów scalonych - Ilość jednostek elementarnych. Program KOMA umożliwia wyliczanie tej wartości przy pomocy mechanizmów służących do przeliczania obmiarów pozycji.

Widok Tabela elementów scalonych

Ponieważ tabela ta zawiera wykaz działów kosztorysu, w widoku tym umożliwiono edycję narzutów w działach i kosztorysie (zobacz Widok Podsumowanie).

Widok Kosztorys uproszczony

Widok ten przedstawia kosztorys w postaci uproszczonej. Widoczne są tylko wiersze działów i pozycji.. Wskazując wybrany element (dział lub pozycję) można wywołać jego edycję i dokonać zmian.

Po wejściu w ten widok, widzimy, że na wstędze pojawiły się ikony umożliwiające wstawianie i usuwanie pozycji oraz wstawianie działów.

Dzięki temu można korygować strukturę kosztorysu korzystając z widoku Zestawienie pozycji.