Panel RMS

_images/panelrms.png

Pola Indeks i Nazwa są zwykłymi polami tekstowymi.

W polu Norma można wpisać liczbę lub wyrażenie.

W polu j.m. można wpisać jednostkę miary z klawiatury, lub wybrać ją ze spisu, który się rozwinie po kliknięciu w pole edycji jednostki.

Jeżeli element miał już jednostkę i tu ją zmieniamy, to program zapyta o przelicznik.

W polu do obmiaru można wybrać obmiar, do którego będzie przyporządkowany dany element (jeżeli pozycja ma kilka obmiarów) lub określić, że jest to nakład stały (norma nie będzie mnożona przez wartość obmiaru).

W polu Cena należy wpisać cenę elementu w walucie, którą wybierzemy w polu Waluta. Obok tego pola umieszczona jest ikona img/80.png, która wywołuje okno wyboru ceny opisane w Szukaj ceny

Pole Wsp. ceny pozwala określić współczynnik ceny elementu RMS.

Pole Wybory pozwala na przyporządkowanie elementu do konkretnego wyboru (grupy wariantów), jeżeli dla pozycji zdefiniowano rozwiązania wariantowe. Jeżeli nie, to pole to będzie nieaktywne.

Pole Przyp. pozwala określić przyporządkowanie elementu do konkretnego rozwiązania wariantowego, jeżeli takie w pozycji występują i jeżeli w polu Wybory nie wybrano Zawsze aktywny.

Pole wyboru Nazwa dodawana do opisu pozycji pozwala określić, czy pod opisem pozycji ma być uwidoczniona nazwa elementu.

Pole wyboru Wartość uwzględnij w nakładach pomocniczych uaktywnia znajdujące się poniżej pole % do, w którym możemy określić jaki procent wartości elementu ma być dodany do wartości nakładów pomocniczych. Poniżej należy zaznaczyć rodzaj nakładów pomocniczych (R, M lub S).

Jeżeli edytowanym elementem jest sprzęt, to w panelu pojawi się dodatkowe pole wyboru: Deskowanie. Zaznaczając je rozwiniemy grupę danych deskowania.

Ważne

Wszystkie zmiany w tym panelu dotyczą tylko elementów konkretnej pozycji.

Oznacza to, że jeżeli zmieniamy w tym panelu na przykład cenę cegły, a cegła ta występuje także w innych pozycjach, to cegła o nowej cenie pojawi się w tylko w tej pozycji. W pozostałych pozycjach cena nie ulegnie zmianie.