Skróty klawiszowe

Standardowe:

 • Ctrl A - Zaznacz wszystko - zaznacza wszystkie elementy formularza, z tym że:
  • na widoku kosztorysu i przedmiaru zaznaczenie będzie widoczne tylko na wierszach działów i pozycji, ale jeżeli następnie wykonamy Ctrl+C , to skopiowane zostaną wszystkie wiersze i cały formularz można wstawić do Excela przez Ctrl+V .
  • Ctrl-A nie zadziała, gdy któryś z elementów formularza jest w trakcie edycji. Dlatego nie należy klikać w kolumnach Opis i jm .
 • Ctrl C - Kopiuj - kopiuje zaznaczone elementy kosztorysu do schowka
 • Ctrl X - Wytnij - kopiuje zaznaczone elementy kosztorysu do schowka i jednocześnie usuwa je z formularza
 • Ctrl V - Wklej - elementy znajdujące się w schowku wstawia we wskazane miejsce formularza
 • Ctrl Z - Cofnij - cofa ostatnio wykonaną operację
 • Ctrl F - Szukaj - (Find) wywołuje okno przeszukiwania aktywnego formularza. Okno jest opisane w dziale Szukaj.
 • Ctrl S - Zapisz - zapisuje (Save) kosztorys na dysku. Jeżeli jest to nowy kosztorys, który jeszcze nie był zapisywany, zostanie otwarte okno zapisywania, w którym należy wpisać nazwę, określić typ pliku (koma lub ATH) i ewentualnie wybrać folder docelowy.

Dodane:

 • Ctrl N K - Nowy - tworzy (N)owy, pusty (K)osztorys
 • Ctrl O O - Wczytaj - (O)twiera (O)kno wyboru kosztorysów do wczytania

Nawigacja:

 • Ctrl I - (I)dź do - otwiera okno, które pozwala na przejście do dowolnego elementu kosztorysu. Okno jest opisane w dziale Idź do.

Przełączanie widoków:

 • Ctrl W O - włącza (W)idok przedmiaru/(O)bmiaru
 • Ctrl W K - włącza (W)idok (K)osztorysu
 • Ctrl W R - włącza (W)idok zestawienia (R)
 • Ctrl W M - włącza (W)idok zestawienia (M)
 • Ctrl W S - włącza (W)idok zestawienia (S)
 • Ctrl W P - włącza (W)idok zestawienia (P)ozycji
 • Ctrl W D - włącza (W)idok zestawienia (D)ziałów
 • Ctrl W T - włącza (W)idok (T)abeli elementów scalonych
 • Ctrl W U - włącza (W)idok kosztorysu (U)proszczonego
 • Ctrl W W - włącza (W)idok zakładki (W)idok

Tworzenie i dodawanie elementów:

 • Ctrl N K - utwórz (N)owy (K)osztorys
 • Ctrl N D - wstaw (N)owy (D)ział
 • Ctrl N P - wstaw (N)ową (P)ozycję katalogową
 • F12 - wstaw nową pozycję katalogową
 • Ctrl N N - wstaw (N)ową pozycję (N)iekatalogową
 • Ctrl N A - wstaw (N)owy transport sprzętu (A)
 • Ctrl N B - wstaw (N)owy transport materiałów (B)
 • Ctrl N C - wstaw (N)ową pozycję (C)zasu pracy rusztowań (C)
 • Ctrl N R - wstaw (N)owy element R
 • Ctrl N M - wstaw (N)owy element M
 • Ctrl N S - wstaw (N)owy element S

Operacje na widoku przedmiaru/obmiaru:

 • Ctrl Spacja - podczas edycji wyrażenia obmiarowego, wyświetla zestaw funkcji dostępnych w programie oraz stałych zdefiniowanych dla kosztorysu
 • Ctrl O W - (O)peracja wstawienia (W)yrażenia
 • Ctrl O K - (O)peracja wstawienia (K)omentarz
 • Ctrl O S - (O)peracja wstawienia (S)umę częściową
 • Ctrl O P - (O)peracja wstawienia koniec obliczeń (P)omocniczych