Funkcje i wzory dostępne w programie

Podczas przeliczania wartości obmiarów (przedmiarów) często zachodzi potrzeba skorzystania ze wzorów matematycznych. Biblioteka takich funkcji została dołączona do programu KOMA i jest dostępna w widoku Przedmiar/Obmiar. Aby skorzystać z funkcji w obliczeniach należy wpisać w wierszu obliczeń jej nazwę i w nawiasie okrągłym wpisać wartości parametrów rozdzielane średnikami. Przy wpisywaniu nazw funkcji nie ma znaczenia wielkość liter (można pisać ArcCos, arccos lub ARCCOS, a program i tak zrozumie, że chodzi o funkcję arcus cosinus. Nieistotne także są dla programu znaki diakrytyczne w nazwach funkcji (można pisać Objętość, ale można także objetosc, program zrozumie te słowa jednakowo). Ponieważ nazwy niektórych funkcji są dosyć długie i wpisywanie ich mogłoby być uciążliwe, w programie zastosowano system zamienników. Tak więc zamiast pisać PowierzchniaProstopadłościanu, wystarczy wpisać krócej PowP. Po zatwierdzeniu wiersza klawiszem ENTER, skrót zostanie zamieniony na pełną nazwę i program obliczy wartość funkcji dla danych parametrów. W sytuacji, gdy zostanie zrobiony niedopuszczalny błąd w nazwie funkcji, wiersz zostanie oznaczony jako błędny (kolor czerwony tekstu i ikona błędu).

Użytkownik programu KOMA nie musi zapamiętywać wszystkich nazw funkcji dostępnych w programie. Istnieje system podpowiedzi wywoływany kombinacją klawiszy Ctrl Spacja . Pojawia się wtedy okno ze spisem funkcji dostępnych w programie oraz stałych zdefiniowanych dla kosztorysu. Można przewinąć zawartość okna i wskazując odpowiednią funkcję, zatwierdzić ją przyciskiem ENTER. Dobrze jest też wpisać z klawiatury pierwsze litery nazwy. Wówczas lista nazw w oknie podpowiedzi zostanie zawężona.

Poniżej podajemy spis wszystkich funkcji dostępnych w programie oraz dopuszczalnych (zrozumiałych dla programu) zamienników.

Funkcje trygonometryczne:

 • ArcCos(*liczba)* - arcus cosinus - wynik będzie w stopniach

  zamiennie: ArcC()

 • ArcCosRad(*liczba)* - arcus cosinus - wynik będzie w radianach

  zamiennie: ArcCR()

 • ArcCtg(*liczba)* - arcus cotangens - wynik będzie w stopniach

  zamiennie: ArcCt()

 • ArcCtgRad(*liczba)* - arcus cotangens - wynik będzie w radianach

  zamiennie: ArcCtR()

 • ArcSin(*liczba)* - arcus sinus - wynik będzie w stopniach

  zamiennie: ArcS()

 • ArcSinRad(*liczba)* - arcus sinus - wynik będzie w radianach

  zamiennie: ArcSR()

 • ArcTg(*liczba)* - arcus tangens - wynik będzie w stopniach

  zamiennie: ArcT()

 • ArcTgRad(*liczba)* - arcus tangens - wynik będzie w radianach

  zamiennie: ArcTR()

 • Cos(*liczba)* - cosinus - liczba w stopniach

  zamiennie: Cs()

 • CosRad(*liczba)* - cosinus - liczba w radianach

  zamiennie: CR()

 • Ctg(*liczba)* - cotangens - liczba w stopniach

  zamiennie: CtS()

 • CtgRad(*liczba)* - cotangens - liczba w radianach

  zamiennie: CtR()

 • Sin(*liczba)* - sinus - liczba w stopniach

  zamiennie: SS()

 • SinRad(*liczba)* - sinus - liczba w radianach

  zamiennie: SR()

 • Tg(*liczba)* - tangens - liczba w stopniach

  zamiennie: Ts()

 • TgRad(*liczba)* - tangens - liczba w radianach

  zamiennie: TR()

Funkcje geometryczne:

 • ObjetoscKuliD(*średnica)* - objętość kuli o średnicy

  zamiennie: ObKd(), ObjKd()

 • ObjetoscKuliR(*promień)* - objętość kuli o promieniu

  zamiennie: ObKr(), ObjKr()

 • ObjetoscStozkaDpH(*średnica podstawy; wysokość)* - objętość stożka o średnicy podstawy i wysokości

  zamiennie: ObStDph(), OSd()

 • ObjetoscStozkaRpH(*promień podstawy; wysokość)* - objętość stożka o promieniu podstawy i wysokości

  zamiennie: ObStRph(), OSr()

 • ObjetoscProstopadloscianu(*krawędź 1; krawędź 2; krawędź 3)* - objętość prostopadłościanu

  zamiennie: ObPros(), ObPr()

 • ObjetoscSzescianu(*krawędź)* - objętość sześcianu o krawędzi

  zamiennie: ObSze(), ObSz()

 • PowierzchniaKuliD(*średnica)* - powierzchnia kuli o średnicy

  zamiennie: PowKd()

 • PowierzchniaKuliR(*promień)* - powierzchnia kuli o promieniu

  zamiennie: PowKr()

 • PowierzchniaProstopadloscianu(*krawędź 1; krawędź 2; krawędź 3)* - powierzchnia prostopadłościanu

  zamiennie: PowPros(), PowP()

 • PowierzchniaSzescianu(*krawędź)* - powierzchnia sześcianu o krawędzi

  zamiennie: PowSze(), PowS()

 • PoleElipsy(*oś1; oś2)* - pole elipsy o osiach

  zamiennie: PolEl(), PE()

 • PoleKolaD(*średnica)* - pole koła o średnicy

  zamiennie: PoleKd(), PKd()

 • PoleKolaR(*promień)* - pole koła o promieniu

  zamiennie: PoleKr(), PKr()

 • PoleTrojkataPH(*podstawa; wysokość)* - pole trójkąta o podstawie i wysokości

  zamiennie: PoleTph(), PTph()

 • PoleTrojkataBoki(*bok1; bok2; bok3)* - pole trójkąta o bokach

  zamiennie: PoleTb(), PTb()

 • PoleTrapezu(*podstawa1; podstawa2; wysokość)* - pole trapezu o podstawach i wysokości

  zamiennie: PolTrap(), PT()

 • PoleProstokata(*bok1; bok2)* - pole prostokąta o bokach

  zamiennie: PolePk(), PoleP(), PP()

 • PoleKwadratu(*bok)* - pole kwadratu o boku

  zamiennie: PoleKw(), PoleK(), PKw()

 • ObwodElipsy(*oś1; oś2)* - obwód elipsy o osiach

  zamiennie: ObEl(), OE()

 • ObwodKolaD(*średnica)* - obwód koła o średnicy

  zamiennie: ObKod(), OKd()

 • ObwodKolaR(*promień)* - obwód koła o promieniu

  zamiennie: ObKor()

 • DlugoscLukuRCieciwa(*promień; cięciwa)* - długość łuku o promieniu dla cięciwy

  zamiennie: DLuk(), DLrc()

 • WspZNachylenia(*nachylenie)* - stosunek powierzchni pochyłej do jej rzutu poziomego

  Nachylenie należy podać jako ułamek, a nie procent.

  zamiennie: WzN()

Pierwiastki:

 • Pierwiastek2st(*liczba*) - pierwiastek kwadratowy z liczby

  zamiennie: sqrt(), pier2()

 • Pierwiastek3st(*liczba*) - pierwiastek trzeciego stopnia z liczby

  zamiennie: pier3()

Inne:

 • abs(*liczba*) - wartość bezwzględna

  zamiennie: bz()

Stałe:

 • Pi = 3,14159265