Import przedmiaru z plików graficznych

Zmiany wprowadzone w programie KOMA5 pozwalają na import przedmiaru nie tylko z plików PDF, ale również z innych plików takich jak: jpg, png, bmp.

Plik graficzny, który zawiera przedmiar, importuje się w identyczny sposób jak odbywa się to dla plików PDF – najszybciej jest kliknąć przycisk Import PDF na zakładce Start.

Jeżeli przedmiar mieści się na kilku obrazach, to pliki te powinny mieć ten sam szablon nazewnictwa, np.:

Okopowa-15_01.jpg
Okopowa-15_02.jpg
Okopowa-15_03.jpg

W takim wypadku, przy imporcie, należy wskazać dowolny plik z serii, a program odnajdzie pozostałe i je uwzględni.

../_images/pliki.png

Po wybraniu pliku dwuklikiem, lub zaznaczeniem i kliknięciem przycisku Otwórz, wyświetlone zostanie okno opcji importu:

../_images/ustawienia.png

W oknie tym należy:

  • określić jakim programem został zapisany przedmiar
  • wskazać zakres stron zawierających przedmiar. W tym celu wskazane jest obejrzenie wcześniej pliku np. za pomocą programu do przeglądania grafiki
  • zaznaczyć Brak nagłówka na kolejnych stronach, jeżeli nagłówek tabeli występuje tylko na pierwszej stronie przedmiaru (niektóre programy w ten sposób drukują tabele)

Po zatwierdzeniu okna przyciskiem OK, rozpocznie się odczytywanie tekstu oraz analiza tabeli. Może się zdarzyć, że program zapyta użytkownika o wskazanie wiersza z nagłówkiem tabeli i ustalenie znaczenia dla poszczególnych kolumn:

../_images/znaczeniekolumn.png

W takim wypadku należy, przyciskami w lewym dolnym roku okna, przewinąć do wiersza zawierającego nagłówek, a następnie z rozwijanych list wybrać znaczenie dla każdej kolumny z osoba.

Po zatwierdzeniu okna, KOMA 5 wyświetli odczytany przedmiar.

../_images/poimporcie.png

Kolejnymi krokami pracy nad takim przedmiarem mogą być:

  • Weryfikacja poprawności odczytanych danych
  • Zatwierdzenie przedmiaru przyciskiem zatwierdz
  • Przywrócenie danych katalogowych pozycji poprzez przejście na zakładkę Kosztorys, zaznaczenie wszystkich pozycji przyciskiem Zaznacz wszystkie pozycje, kliknięcie prawym klawiszem myszy na dowolnej zaznaczonej pozycji i wybranie Przywróć dane pozycji. Wcześniej należy sprawdzić poprawność odczytania podstaw wyceny.
  • Wycena nakładów
  • Ustalenie narzutów
  • Wydruk danych