Panel Pozycja

_images/panelpozycja.png

Pole Podstawa jest zwykłym polem tekstowym, do którego można wpisać tekst będący podstawą wyceny pozycji.

Pole Opis jest polem tekstowym z możliwością wstawiania w środek tekstu znaków zmiany linii (Enter). Dlatego kliknięcie Enter w tym polu nie kończy edycji danych pozycji.

Pole Obmiar jest polem tekstowym, do którego można wpisywać liczby, zdefiniowane wcześniej stałe, dostępne w programie funkcje matematyczne oraz działania arytmetyczne na nich. Można tu też stosować odwołania do obmiarów z innych pozycji (#p...). Gdy wpiszemy błędne wyrażenie, pojawi się ikona błędu i nie będzie możliwe zaakceptowanie zmian, dopóki wyrażenie nie zostanie poprawione. Gdy pole jest wyszarzone, to znaczy, że edycja obmiaru w nim nie jest możliwa i trzeba albo edytować na zakładce Obmiary, albo na widoku Obmiar. Dzieje się tak w przypadku, gdy obmiar składa się z wielu linii wyrażeń, albo kiedy aktywna jest zakładka Obmiary u dołu okna.

Przyczyna nieaktywności pola podana jest w dymku widocznym po najechaniu na ikonę img/3208.png widoczną obok pola Obmiar.

Pole j.m. służy do podania jednostki obmiaru głównego pozycji. Po kliknięciu w nie rozwija się lista jednostek miar dostępnych w bazie programu. Korzystając z niej unikniemy błędów polegających np. na tym, że raz wpiszemy szt., a raz szt bez kropki. Nie musimy jednak korzystać z możliwości podpowiadanych przez program. Możemy wpisać symbol dowolnej jednostki miary.

Pole to jest nieaktywne gdy aktywna jest zakładka Obmiary u dołu okna.

Pole Prec. (precyzja) pozwala na określenie precyzji wyliczania obmiaru jako ilość cyfr po przecinku. Gdy zaznaczone jest hasło z opcji, to pole to jest nieaktywne i obmiary przeliczane są zgodnie z precyzją określoną w opcjach kosztorysu.

Pole C.j. z narz. (cena jednostkowa z narzutami) wraz z oknem wyboru waluty są aktywne jedynie dla pozycji uproszczonych, gdy nie zaznaczono hasła Wyliczana.

Zakładka Obmiary w dolnej części panelu pozwala zmieniać wartość obmiaru pod warunkiem, że dany obmiar ma tylko jeden wiersz wyrażenia (wierszy komentarza może być dowolna ilość). W oknie tym można także dodawać do pozycji nowe obmiary, lub usuwać istniejące.

Ważne

Aby usunąć istniejący obmiar, trzeba najpierw odłączyć od niego wszystkie elementy RMS. Jeżeli pozycja posiada tylko jeden obmiar, to nie można go usunąć.

Zakładka Współczynniki norm po rozwinięciu pozwala podać współczynniki norm dla pozycji oraz podać uzasadnienie ich zastosowania z rozbiciem na R, M i S.

Po prawej stronie u góry okna widoczna jest ikona img/3203.png . Pozwala ona wywołać edytor notatek. Jest to edytor pozwalający na zapisywanie sformatowanego tekstu oraz zamieszczanie grafiki. Tak utworzona notatka będzie przypisana do pozycji i w dowolnym momencie można z niej skorzystać, aby przypomnieć sobie na przykład dlaczego takie, a nie inne modyfikacje w pozycji zostały zastosowane, lub co w niej trzeba jeszcze doprecyzować

Notatka może też zawierać krótkie pliki dźwiękowe i rysunki lub małe zdjęcia. Wstawia się je prostą metodą kopiuj-wstaw (Ctrl C, Ctrl V).

Ważne

Wstawianie dużych plików dźwiękowych lub graficznych powoduje znaczące spowolnienie działania programu. Dlatego nie jest wskazane wstawianie filmów, chociaż teoretycznie jest możliwe.

Panel Pozycja dla pozycji rozliczania Czasu pracy rusztowań

_images/panelcpr.png

Współczynnik przestoju- można wpisać go ręcznie lub wybrać z listy, która się rozwinie po kliknięciu w pole obok współczynnika

Teoretyczny skład zespołu roboczego - można wpisać go ręcznie lub wybrać z listy, która się rozwinie po kliknięciu w pole obok współczynnika

Powierzchnia rusztowania- powierzchnia kompletu rusztowania w m2

Powierzchnia do zarusztowania- powierzchnia, którą trzeba pokryć rusztowaniem

Przycisk Wybór pozycji pozwala wybrać pozycje kosztorysu, które opisują roboty wykonywane z rusztowania. Kliknięcie w niego otwiera okno ze spisem wszystkich pozycji kosztorysu. Przed kolumną z podstawą wyceny każdej pozycji znajduje się kolumna z polami wyboru, za pomocą których można zaznaczyć te pozycje, które mają wpływ na czas pracy rusztowania w edytowanej pozycji. Wiersze pozycji uwzględnionych w innej pozycji czasu pracy rusztowań wyświetlane są kursywą. Wybranie takiej pozycji spowoduje odpięcie jej od dotychczasowej pozycji CPR i przypięcie do aktualnej. Wiersze pozycji uwzględnionych w obecnej pozycji, wyświetlane są pogrubioną czcionką. Dodatkowo na dole okna znajduje się pole wyboru Wyświetl tylko wybrane pozycje- , które pozwala odfiltrować pozycje nieuwzględnione w obecnie edytowanej.

Ważne

Jeżeli kursor myszy zostanie dłużej zatrzymany nad pozycją uwzględnioną w innej pozycji czasu pracy rusztowań, to wyświetlony zostanie dymek z informacją o tym, w której pozycji jest ona uwzględniona.

Panel Pozycja dla pozycji rozliczania Transportu sprzętu

_images/paneltranssprzetu.png

Przycisk Wybierz z zestawienia otwiera okno z wykazem wszystkich sprzętów w kosztorysie. Elementy wyświetlane kursywą są już uwzględnione w innych pozycjach transportowych. Wybranie takiego elementu spowoduje odpięcie go od dotychczasowej pozycji i przypięcie do aktualnej. Element wyświetlony pogrubioną czcionką jest uwzględniony w aktualnej pozycji. Użycie przycisku Wybierz nic spowoduje odpięcie od aktualnej pozycji przypisanego do niej sprzętu.

Ważne

Zatrzymanie kursora myszy nad elementem uwzględnionym w innej pozycji, spowoduje wyświetlenie dymka z informacją o tym, w której pozycji jest on uwzględniony.

Panel Pozycja dla pozycji rozliczania Transportu materiału

_images/paneltransmaterialu.png

Przycisk Wybierz z zestawienia otwiera okno z wykazem wszystkich materiałów w kosztorysie. Elementy wyświetlane kursywą są już uwzględnione w innych pozycjach transportowych. Wybranie takiego elementu spowoduje odpięcie go od dotychczasowej pozycji i przypięcie do aktualnej. Element wyświetlony pogrubioną czcionką jest uwzględniony w aktualnej pozycji. Użycie przycisku Wybierz nic spowoduje odpięcie od aktualnej pozycji przypisanego do niej materiału.

Ważne

Zatrzymanie kursora myszy nad elementem uwzględnionym w innej pozycji, spowoduje wyświetlenie dymka z informacją o tym, w której pozycji jest on uwzględniony.